1. Lưu Rương là gì? có tác dụng gì

Lưu rương là 1 cách save rương để khi nhân sĩ có sử dụng Thổ Địa Phù về thành có thể lại Xa Phu đi lên lại ngay chổ Nhân Sĩ phù về

Nếu anh em đang tìm cách lưu rương võ lâm 1các điểm lưu rương tương ứng với các map thì đã truy cập đùng bài viết rồi đấy.

Khi anh em trải nghiệm jx1 private thì việc lưu rương là hết sức cần thiết, bởi vì có thể giúp anh em sử dụng thổ địa phù trở lại thành để mua đồ đạc, máu mana, hay thực hiện giao dịch,… rồi sau đó tìm đến xa phu và quay lại địa điểm cũ một cách nhanh chóng lại không bị mất pt cũng như di chuyển qua các map.

Đây là kiến thức cơ bản, tuy nhiên vì mỗi map thường lưu rương ở thôn hoặc thành thị nhất định, cho nên có lẽ anh em thường hay quên, chính vì vậy mà Jx Mới Ra chia sẻ bài viết này.

2. Tổng hợp điểm lưu rương võ lâm 1

Cấp độ Bản đồ Điểm lưu
2x Kiếm Các Tây Nam Thành Đô
La Tiêu sơn Đại Lý
Kiếm Các Trung Nguyên Dương Châu
Vũ Lăng sơn Phượng Tường
Kiếm Các Tây Bắc Phượng Tường
Tần Lăng Phượng Tường
3x Bạch Vân động Thành Đô
Vũ Di sơn Đại Lý
thổ phỉ động Đại Lý
Thục Cương sơn Dương Châu
Phục Ngưu sơn Đông Dương Châu
Tuyết Báo động tầng 1 Dương Châu
Yến tử động Phượng Tường
Tần Lăng Phượng Tường
Miêu Lĩnh Phượng Tường
Kim Quang động Phượng Tường
Dược Vương động tầng 1 Biện Kinh
Khoái Hoạt Lâm Biện Kinh
4x Thần Tiên động Thành Đô
Thanh Thành sơn Thành Đô
Điểm Thương động tầng 1 Đại Lý
Long Cung động Đại Lý
Điểm Thương động tầng 2 Đại Lý
Điểm Thương động tầng 3 Đại Lý
Điểm Thương sơn Đại Lý
Phục Ngưu sơn Tây Dương Châu
Mật thất Thiếu Lâm Dương Châu
Mê cung Kê Quán động Dương Châu
Hoàng Hà Nguyên Đầu Dương Châu
Tỏa Vân động Phượng Tường
Kinh Hoàng động Phượng Tường
Kiến Tính Phong sơn động Biện Kinh
5x Hưởng Thủy động Thành Đô
Địa đạo hậu viện Tín Tướng tự Thành Đô
Nghiệt Long động Đại Lý
Ngọc Hoa động Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 1 Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 2 Đại Lý
ác Bá địa đạo Đại Lý
Thiên Tâm động Dương Châu
Tường Vân động tầng 1 Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 1 Tương Dương
Băng Huyệt động Biện Kinh
Thiết tháp tầng 1 Biện Kinh
Thiết tháp tầng 2 Biện Kinh
Thiết tháp tầng 3 Biện Kinh
Đáy Động Đình hồ tầng 1 Nam Nhạc Trấn
Sơn động Ngự Hoa viên Lâm An
6x Dương Giác động Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 3 Đại Lý
108 La Hán Trận Dương Châu
Mật đạo Nha môn Tương Dương Tương Dương
Tường Vân động tầng 2 Tương Dương
Tường Vân động tầng 3 Tương Dương
Tường Vân động tầng 4 Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 2 Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 3 Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 4 Tương Dương
Thanh Loa đảo Nam Nhạc Trấn
Hoành sơn phái Nam Nhạc Trấn
7x Trường Giang Nguyên Đầu Thành Đô
Long Nhãn động Đại Lý
Linh Cốc động Dương Châu
Lão Hổ động Dương Châu
Lâm Du Quan Dương Châu
Tường Vân động tầng 5 Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 5 Tương Dương
Đại Tù động Phượng Tường
Tần Lăng tầng 2 Phượng Tường
Sơn Bảo động Phượng Tường
Dược Vương động tầng 2 Biện Kinh
Thanh Loa đảo sơn động Nam Nhạc Trấn
Đào Hoa Nguyên Nam Nhạc Trấn
8x Phù Dung động Thành Đô
Nhạn Thạch động Thành Đô
Lưỡng Thủy động Đại Lý
Thanh Khê động Đại Lý
Vô danh động Đại Lý
Dương Trung động Dương Châu
Cổ Dương động Dương Châu
Chân núi Trường Bạch Tương Dương
Vũ Lăng động Tương Dương
Băng Hà động Phượng Tường
Tần Lăng tầng 3 Phượng Tường
Phi Thiên động Biện Kinh
Dược Vương động tầng 3 Biện Kinh
Sa mạc địa biểu Lâm An
9x Tiến Cúc động Dương Châu
Cán Viên động Dương Châu
Khoả Lang động Phượng Tường
Trường Bạch sơn Nam Phượng Tường
Trường Bạch sơn Bắc Biện Kinh
Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh
Mạc Cao Quật Thành Đô
Sa Mạc 1 Lâm An
Sa Mạc 2 Lâm An
Sa Mạc 3 Lâm An

 

Hãy đăng nhập để có thể bình luận

Bình luận