Võ Lâm I private

Loại Game: Võ Lâm I - Phiên bản: Công Thành Chiến [Auto Trong Game]

Test: 09/11/2022 (1:00) - Open 11/11/2022 (19:00)

Đánh giá: Chưa có đánh giá (Xem lịch sử vận hành )

Người chơi tố cáo: 0

MÃ BÀI ĐĂNG: 1181 - Lượt Xem: 5288
Trang chủ Fanpage Game Tố cáo Game


𝙆𝙄́𝙉𝙃 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙊𝘼̀𝙉 𝙏𝙃𝙀̂̉ 𝘼𝙉𝙃 𝙀𝙈 𝙔𝙀̂𝙐 𝙏𝙃𝙄́𝘾𝙃 𝙑𝙊̃ 𝙇𝘼̂𝙈 𝙏𝙍𝙐𝙔𝙀̂̀𝙉 𝙆𝙄̀ 1 𝙋𝘾
𝑶𝒑𝒆𝒏𝑩𝒆𝒕𝒂 𝙆𝙝𝙖𝙞 𝙈𝙤̛̉ 𝙈𝙖́𝙮 𝘾𝙝𝙪̉ 𝙈𝙤̛́𝙞 : 𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡 Đ𝐞̣̂
19𝒉 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 11 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 11𝑵𝒂̆𝒎 2022 ( 𝑻𝒉𝒖̛́ 6 )
 
 


𝑃ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐵𝑎̉𝑛 – 𝐶𝑇𝐶 2005 – Đ𝑜̂̀ 𝑋𝑎𝑛ℎ – 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐼𝑛𝑔𝑎𝑚𝑒
𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐾𝑒́𝑜 𝑋𝑒 – 𝐶ℎ𝑎̣̆𝑛 𝑀𝑎́𝑦 𝐴̉𝑜 - 4 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 1 𝑃𝐶 – 𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝐾𝑖𝑚 1 𝐼𝑃 / 1 𝐴𝑐
===> 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒏 Đ𝒖𝒂 𝑻𝑶𝑷 : 19:00 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 11.𝟭𝟭.2022 <===

● 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖̉ : https://by.com.vn/ZIBcb0
● Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ : https://by.com.vn/fe2Il
● 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐈𝐅𝐓𝐂𝐎𝐃𝐄 : https://by.com.vn/tcmSl

 


𝐶𝐻𝑈𝑂̂̃𝐼 𝑆𝑈̛̣ 𝐾𝐼𝐸̣̂𝑁 𝐶𝐻𝐴̀𝑂 𝑀𝑈̛̀𝑁𝐺 𝑀𝐴́𝑌 𝐶𝐻𝑈̉ [ 𝑇𝐻𝐼𝐸̂𝑁 𝑆𝑂̛𝑁 ] , 𝑉𝑂̛́𝐼 𝐺𝐼𝐴́ 𝑇𝑅𝐼̣ 𝑇𝐼𝐸̂̀𝑁 𝑀𝐴̣̆𝑇 𝐻𝐴̂́𝑃 𝐷𝐴̂̃𝑁 :

𝑯𝑶̂̃ 𝑻𝑹𝑶̛̣ 𝑻𝑨̂𝑵 𝑻𝑯𝑼̉ :
𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑮𝑼̛̃𝑰 𝑻𝑨̣̆𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑶 𝑪𝑨́𝑪 𝑵𝑯𝑨̂𝑵 𝑺𝒀̃ 𝑩𝑶̂𝑵 𝑻𝑨̂̉𝑼 𝑮𝑰𝑨𝑵𝑮 𝑯𝑶̂̀ .
𝑯𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛ 𝒕𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̉ :
 
𝑪𝒂̂́𝒑 10 :
- 𝑻𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒉𝒂̉𝒐 𝑳𝒐̣̂ 6𝑯 (4 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 )
- 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̀ (30 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 )
- 𝑻𝒉𝒐̂̉ Đ𝒊̣𝒂 𝑷𝒉𝒖̀ ( 30 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 )
- 𝑻𝒖́𝒊 𝑴𝒂́𝒖 ( 𝑺𝒖̛̉ 𝑫𝒖̣𝒏𝒈 Đ𝒆̂́𝒏 𝑳𝒗 90 ) 𝑨𝒖𝒕𝒐 𝒕𝒖̛̣ 𝒎𝒐̛̉
- 𝑵𝒈𝒖̛̣𝒂 60
𝑪𝒂̂́𝒑 30 :
- 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝑲𝒊𝒎 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈
𝑪𝒂̂́𝒑 40 :
- 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝑲𝒊𝒎 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈
𝑪𝒂̂́𝒑 50 :
- 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝑲𝒊𝒎 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈
𝑪𝒂̂́𝒑 60 :
- 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝑲𝒊𝒎 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈
𝑪𝒂̂́𝒑 80 :
- 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 1 𝒃𝒊́ 𝒌𝒊́𝒑 𝒌𝒉𝒊 đ𝒂̣𝒕 𝑳𝒆𝒗𝒆𝒍 80 ( 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝑺𝒌𝒍𝒍 Đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑴𝒐̂𝒏 𝑩𝒐𝒐𝒎 )
𝑳𝑶𝑨𝑵 𝑻𝑰𝑵 𝑴𝑨́𝒀 𝑪𝑯𝑼̉ 𝐇𝐮𝐲𝐧𝐡 Đ𝐞̣̂ – 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑵 𝑵𝑮𝑨𝒀 𝑮𝑰𝑭𝑻𝑪𝑶𝑫𝑬
𝑉𝑜̃ 𝐿𝑎̂𝑚 𝑀𝑎̣̂𝑡 𝑇𝑖̣𝑐ℎ ( 1 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 )
𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑇𝑢̉𝑦 𝐾𝑖𝑛ℎ ( 1 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 )
𝑇𝑖𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑎̉𝑜 𝐿𝑜̣̂ 1 𝐺𝑖𝑜̛̀ ( 10 𝐵𝑖̀𝑛ℎ )
𝑁𝑔𝑢̛̣𝑎 80 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 ( 5 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 )
𝐿𝑒̣̂𝑛ℎ 𝐵𝑎̀𝑖 𝐷𝑎̃ 𝑇𝑎̂̉𝑢 ( 5 𝐶𝑎́𝑖 )

 𝐿𝑈̛𝑈 𝑌́ : 𝐺𝐼𝐹𝐶𝑂𝐷𝐸 𝑇𝐴̂𝑁 𝑇𝐻𝑈̉ 𝑆𝐴𝑈 𝐾𝐻𝐼 𝐾𝐸̂́𝑇 𝑇𝐻𝑈́𝐶 Đ𝑈𝐴 𝑇𝑂𝑃 , 𝑆𝐸̃ Đ𝑈̛𝑂̛̣𝐶 𝑁𝐻𝐴̣̂𝑁 𝑉𝐴̀ 𝑁𝐻𝐴̣̂𝑃 𝑇𝐴̣𝐼 𝑁𝑃𝐶 𝐿𝐸̂̃ 𝑄𝑈𝐴𝑁
𝑮𝑰𝑶̛́𝑰 𝑻𝑯𝑰𝑬̣̂𝑼 1 𝑺𝑶̂́ 𝑻𝑰́𝑵𝑯 𝑵𝑨̆𝑵𝑮
•𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝐿𝐴𝐺,𝑅𝑂𝐿𝐿𝐵𝐴𝐶𝐾,𝐷𝑈𝑃𝐸,𝐻𝐴𝐶𝐾 𝐺𝐴𝑀𝐸,𝑀𝐴̂́𝑇 𝐼𝑇𝐸𝑀.
•𝑇𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑡𝑢̛̣ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑖𝑛𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜.
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑦 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑉𝑖𝑛𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ ( 𝐴𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑔-Đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐-𝑁ℎ𝑢 𝑡𝑖̀𝑛ℎ-𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐶𝑜̂́𝑡-Đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑡-𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑎̉𝑛ℎ - 𝐿𝑎̆𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣𝑐 - 𝐶𝑎̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔,...)
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑉𝑖𝑛𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒 ( 𝐷𝑒𝑚𝑜 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ )
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔
•𝐷𝑟𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑥4 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑉𝑖𝑛𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒 đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛́ đ𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑣𝑎̀ 1 𝑡ℎ𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̆𝑛𝑔
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̂𝑛 𝑝ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑒̂ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑉𝑖𝑛𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒
 
 


•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 9𝑥 , 12𝑥 (𝐻𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝐶𝑇𝐶)
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̣ (𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑔 , đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 , 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 )
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̂́𝑢 đ𝑜̛𝑛 đ𝑎̂́𝑢 , 𝑠𝑜𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑢 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑑𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑜̂̉𝑛 ℎ𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑚 (𝑆𝑜̛ 𝑐𝑎̂́𝑝 , 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 , 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑉𝑁𝐺)
● Đ𝑎̂́𝑢 𝐺𝑖𝑎́ 𝐾ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝐿𝑒̣̂𝑛ℎ , 𝑇ℎ𝑎𝑚 𝐺𝑖𝑎 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ , 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑁𝑎̆𝑛𝑔 𝐵𝑎̀𝑦 𝐵𝑎́𝑛 𝑇ℎ𝑢 𝑇ℎ𝑢𝑒̂́ 𝐶ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ .
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑚 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡
•𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑘𝑦́ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔
•𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 4 𝐴𝑐𝑐/𝑚𝑎́𝑦/1 𝐼𝑃
•𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝐾𝑖𝑚 1 𝐴𝐶 / 1 𝐼𝑃
• 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟 Đ𝑎̉𝑚 𝐵𝑎̉𝑜 : 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝐿𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖, Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐!
• 𝐿𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝐸𝑋𝑃 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑉𝑎̣𝑛 𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑃ℎ𝑎̉𝑖. 𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑉𝑎̣𝑛 𝐶𝑜́ 𝑇ℎ𝑒̂̉ 𝑀𝑢𝑎 𝑑𝑐 90% 𝑉𝑎̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟. 𝐸𝑋𝑃 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 1 - 120 𝑐𝑎̂́𝑝! 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑑𝑎̂̀𝑛
• 𝑈̉𝑦 𝑇ℎ𝑎́𝑐 𝐵𝑎́𝑛 𝐻𝑎̀𝑛𝑔
• 𝐻𝑖𝑒̂́𝑢 𝑈̛́𝑛𝑔 𝑃𝐾 𝐶ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑉𝑁𝐺
• 𝐻𝑒̣̂ 𝑇ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐵𝑎̂̀𝑢 𝐶𝑢𝑎 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒
• 𝐻𝑒̣̂ 𝑇ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑂𝑎̆̉𝑛 𝑇𝑢̀ 𝑇𝑖̀ 𝑃𝑉𝑃
• 𝑀𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑀𝑎𝑝 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 : 𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑎́𝑛 𝑛𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 1 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎̃𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑘 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑎́𝑦
𝐶𝑜̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑒̂ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑚𝑒.
 
Hôm Nay

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mới
 • Server: Anh Em
 • Alpha Test: 29/03/2023  (14:00)
 • Open Beta: 30/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 187
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Truyền Kỳ Hào Kiệt
 • Server: Hắc Hào Kiệt
 • Alpha Test: 25/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 26/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 549
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Nam Thành Đô
 • Alpha Test: 25/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 28/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 568
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Huynh Đệ
 • Alpha Test: 20/03/2023  (20:00)
 • Open Beta: 22/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1367
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Hỏa Liên Thành
 • Server: Phong Hỏa
 • Alpha Test: 18/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 20/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1769
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Cày cấp nhanh - Chuyển sinh - AUTOINGAME tặng 1 Món HKMP - cày XU FREE .
 • Server: VOLAMKIMPHONG.COM - Kim Phong
 • Alpha Test: 16/03/2023  (20:00)
 • Open Beta: 19/03/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 2022
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: [13h Ngày 19/3/2023 CN] VoLamKimPhong.Com - Khai Mở máy chủ mới - cày cấp nhanh - Chuyển sinh - AUTOINGAME tặng 1 Món HKMP - Set An Bang v..v đông vui cày XU FREE .
 • Server: Kim Phong
 • Alpha Test: 15/03/2023  (13:00)
 • Open Beta: 19/03/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1988
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VOLAMTIEUNGAO.NET
 • Server: THIÊN SƠN
 • Alpha Test: 14/03/2023  (10:00)
 • Open Beta: 17/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1985
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Chiến Trường
 • Server: Đại Chiến Trường
 • Alpha Test: 12/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 14/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1933
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: [Hôm nay] TuyetTinhKiem.Com - Khai Mở OpenBeta - AUTOINGAME tặng 1 Món HKMP đông vui cày XU FREE OpenBeta 13h ngày 10/3/2023 Thứ 6
 • Server: Tình Kiếm
 • Alpha Test: 08/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 10/03/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 2886
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Lục Linh Long
 • Alpha Test: 05/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 07/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 3557
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Sinh Tử
 • Server: Tương Dương
 • Alpha Test: 01/03/2023  (12:00)
 • Open Beta: 04/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 3851
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mộng Đế
 • Server: Mộng Phục Hưng
 • Alpha Test: 27/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 01/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4197
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Thập Bát Chưởng
 • Alpha Test: 25/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 26/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4146
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Long Hổ Trảo
 • Server: Long Hổ Trảo
 • Alpha Test: 21/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 22/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4719
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX Tranh Ba
 • Server: Phật Sơn
 • Alpha Test: 21/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 25/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5060
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX HOA QUẢ SƠN
 • Server: Mỹ Hầu Vương
 • Alpha Test: 18/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 24/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5124
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tuyệt Thế
 • Server: HUYNH ĐỆ
 • Alpha Test: 21/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 24/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5078
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Nội Bộ
 • Server: Võ Lâm Nội Bộ
 • Alpha Test: 17/02/2023  (4:05)
 • Open Beta: 19/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5149
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Chiến Trường
 • Server: Nhạn Môn Quan
 • Alpha Test: 12/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 15/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6111
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Lâm An
 • Alpha Test: 11/02/2023  (18:00)
 • Open Beta: 13/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6055
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VOLAMTIEUNGAO.NET
 • Server: TUYẾT SƠN
 • Alpha Test: 12/02/2023  (17:00)
 • Open Beta: 15/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6439
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Jx Huynh Đệ
 • Server: Jx HuynhĐệ
 • Alpha Test: 05/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 11/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6721
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Linh Điểu
 • Alpha Test: 05/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 07/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7148
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tàng Kiếm
 • Server: Thiên Sơn
 • Alpha Test: 02/02/2023  (10:00)
 • Open Beta: 05/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7012
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Hoa Quả Sơn
 • Server: Thạch Hầu
 • Alpha Test: 27/01/2023  (1:00)
 • Open Beta: 03/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7295
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Cuồng Thiên
 • Alpha Test: 28/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 30/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7968
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Đại Hoàng Môn
 • Alpha Test: 23/01/2023  (13:00)
 • Open Beta: 25/01/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8382
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VÕ LÂM TƯƠNG PHÙNG
 • Server: TRƯỜNG GIANG
 • Alpha Test: 18/01/2023  (12:00)
 • Open Beta: 22/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8665
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Bích Long
 • Server: Ngọc Thiên Long
 • Alpha Test: 18/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 21/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7802
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hùng Bá
 • Server: Hỏa Diệm Sơn
 • Alpha Test: 10/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 13/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8793
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Linh Sơn
 • Alpha Test: 08/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 10/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8852
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm JX Hỏa Liên Thành
 • Server: Hỏa Liên Thành
 • Alpha Test: 02/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 04/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8811
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: [VoLam2023.NET]
 • Server: Võ lâm 2023
 • Alpha Test: 01/01/2023  (20:00)
 • Open Beta: 03/01/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8007
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Phiên Vũ
 • Server: Võ Lâm Phiên Vũ
 • Alpha Test: 01/01/2023  (1:00)
 • Open Beta: 02/01/2023  (18:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8133
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: võ Lâm Hồi Ức
 • Server: Hồi Ức
 • Alpha Test: 28/12/2022  (18:00)
 • Open Beta: 31/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8226
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: ᴠõ ʟâᴍ ᴛụ ɴɢʜĩᴀ
 • Server: ᴠõ ʟâᴍ ᴛụ ɴɢʜĩᴀ
 • Alpha Test: 26/12/2022  (10:00)
 • Open Beta: 31/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7636
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Hoàng Thiên Long
 • Alpha Test: 27/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 28/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7442
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Hoàng Thiên Long
 • Alpha Test: 24/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 27/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7930
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Sinh Tử
 • Server: Biện Kinh
 • Alpha Test: 22/12/2022  (6:00)
 • Open Beta: 24/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8290
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Tranh Bá
 • Server: Tranh Bá
 • Alpha Test: 27/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7265
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Tình Huynh Đệ
 • Server: 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐱𝐮̛𝐚
 • Alpha Test: 19/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 24/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7578
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Hỏa Cuồng Long
 • Alpha Test: 18/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 20/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7229
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Huynh Đệ
 • Alpha Test: 14/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 15/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7261
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Bích Long
 • Server: Đại Bích Long
 • Alpha Test: 12/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 13/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7036
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: KIM LONG
 • Server: KIM LONG
 • Alpha Test: 20/12/2022  (1:00)
 • Open Beta: 23/12/2022  (17:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7241
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Bích Long
 • Server: Đại Bích Long
 • Alpha Test: 12/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7231
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Truyền Kỳ - Đại Hội
 • Server: Đại Hội Châu GIang
 • Alpha Test: 12/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7467
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Chiến Hồn
 • Server: Chiến Hồn
 • Alpha Test: 06/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 10/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7575
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Đại Hoàng Long
 • Alpha Test: 05/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 06/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6223
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mãnh Long
 • Server: Đại Hùng Thiên
 • Alpha Test: 04/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 06/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6509
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Jx Huynh Đệ
 • Server: Thái Sơn
 • Alpha Test: 29/11/2022  (20:00)
 • Open Beta: 01/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7076
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Cuồng Phong
 • Alpha Test: 28/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6749
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VÕ LÂM SINH TỬ
 • Server: BIỆN KINH
 • Alpha Test: 27/11/2022  (8:00)
 • Open Beta: 03/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6162
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Phá Thiên
 • Server: Võ Lâm Phá Thiên
 • Alpha Test: 21/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 02/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6720
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Ngoạ Hổ
 • Server: Tàng Long(2005)
 • Alpha Test: 18/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 21/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6537
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm 1
 • Server: Ba Lăng Huyện
 • Alpha Test: 20/11/2022  (16:00)
 • Open Beta: 22/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5604
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Lệ Sơn
 • Server: Lệ Sơn
 • Alpha Test: 20/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 22/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5796
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Ngoạ Hổ
 • Server: Tàng Long(2005)
 • Alpha Test: 17/11/2022  (7:00)
 • Open Beta: 21/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5644
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Thiên Sơn
 • Server: Thiên Ưng
 • Alpha Test: 17/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 19/11/2022  (15:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5638
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tàng Kiếm
 • Server: Tàng Kiếm
 • Alpha Test: 15/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 19/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5733
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VoLamLocPhat.Com [AUTOINGAME CTC] Luyện nhanh đánh quái nhặt XU nâng cấp trang bị - chuyển sinh đông vui ổn định OpenBeta 13h 15/11/2022 Thứ 3
 • Server: Lộc Phát
 • Alpha Test: 13/11/2022  (13:00)
 • Open Beta: 15/11/2022  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5938
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Mãnh Long
 • Server: Đại Thiên Hỏa
 • Alpha Test: 12/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 16/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5676
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tuyệt Thế
 • Server: Hào Kiệt
 • Alpha Test: 15/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5468
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Relax
 • Server: Võ Lâm Relax
 • Alpha Test: 09/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 13/11/2022  (11:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5357
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VÕ LÂM CHÍ TÔN
 • Server: VÕ LÂM CHÍ TÔN
 • Alpha Test: 09/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 12/11/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5356
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Huynh Đệ
 • Alpha Test: 09/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 11/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5289
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Bích Long
 • Server: Hạo Thiên Sơn
 • Alpha Test: 07/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 09/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5583
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Hùng Bá Thiên Hạ
 • Server: Tây Sơn Thôn
 • Alpha Test: 05/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 12/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5167
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tụ Nghĩa
 • Server: Ba Lăng Huyện
 • Alpha Test: 05/11/2022  (6:20)
 • Open Beta: 12/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5031
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ lâm nội bộ không thu phí
 • Server: https://www.facebook.com/volamnoibo
 • Alpha Test: 05/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 07/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5009
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VL2006
 • Server: NỘI BỘ
 • Alpha Test: 03/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 05/11/2022  (20:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5129
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: KYNIEMVOLAM
 • Server: HỎA SƠN
 • Alpha Test: 01/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 04/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5151
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Lệ Huyết
 • Server: Huyết Xà
 • Alpha Test: 30/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 01/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5296
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Lục Mạch Thần Kiêm
 • Server: Song Long Xuất Hải
 • Alpha Test: 28/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/10/2022  (8:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5104
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Tuyết Linh
 • Alpha Test: 23/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 25/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5033
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VL Hồi Ức
 • Server: Minh Long
 • Alpha Test: 22/10/2022  (12:00)
 • Open Beta: 28/10/2022  (19:30)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5332
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Xưa
 • Server: Võ Lâm Xưa
 • Alpha Test: 25/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 28/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4471
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Jx Giang Hồ
 • Server: TÌNH TRONG THIÊN HẠ
 • Alpha Test: 19/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 23/10/2022  (8:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4595
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mộng Đế
 • Server: Mộng Thiên Hạ
 • Alpha Test: 16/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4923
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Mãnh Long
 • Server: Đại Thiên Long
 • Alpha Test: 09/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 11/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4353
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Jx Huyết Chiến
 • Server: Jx Huyết Chiến
 • Alpha Test: 07/10/2022  (12:00)
 • Open Beta: 12/10/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5079
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tình Duyên
 • Server: Võ Lâm Tình Duyên
 • Alpha Test: 13/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 15/10/2022  (17:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4912
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Một Thời Hoàng Kim
 • Server: Một Thời Hoàng Kim
 • Alpha Test: 08/10/2022  (14:00)
 • Open Beta: 09/10/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4804
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đệ Nhât
 • Server: Võ Lâm Đệ Nhât
 • Alpha Test: 11/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4618
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Kỳ Hiệp
 • Server: Lâm An
 • Alpha Test: 05/10/2022  (16:00)
 • Open Beta: 08/10/2022  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4925
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Cuồng Nộ
 • Alpha Test: 03/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 05/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5202
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hồi Ức 2005
 • Server: Ba Lăng Huyện
 • Alpha Test: 02/10/2022  (10:00)
 • Open Beta: 08/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5332
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VÕ LÂM TRUYỀN KỲ CRYPTO
 • Server: HIỆP KHÁCH
 • Alpha Test: 25/09/2022  (14:00)
 • Open Beta: 02/10/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5236
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: 108 anh hùng
 • Server: 108 anh hùng
 • Alpha Test: 01/10/2022  (12:00)
 • Open Beta: 02/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4825
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VLHồi Ức
 • Server: PHƯỢNG TƯỜNG
 • Alpha Test: 26/09/2022  (1:00)
 • Open Beta: 02/10/2022  (17:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5271
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX MÃNH LONG​
 • Server: JX MÃNH LONG​
 • Alpha Test: 21/09/2022  (17:00)
 • Open Beta: 27/09/2022  (18:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5836
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tuyệt Thế
 • Server: Thiên Sơn
 • Alpha Test: 27/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5854
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Lệ Huyết
 • Server: Huyết Điểu
 • Alpha Test: 25/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 27/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5935
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Thiên Hạ
 • Server: TRƯỜNG GIANG
 • Alpha Test: 22/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 26/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5942
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Mãnh Long
 • Server: Thiên Long
 • Alpha Test: 19/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 21/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5665
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Phá Thiên
 • Server: NGẠO THIÊN
 • Alpha Test: 20/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 23/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6140
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX CTC 2005
 • Server: JX CTC 2005
 • Alpha Test: 01/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 17/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5879
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm 102
 • Server: Máy chủ mới : 102
 • Alpha Test: 15/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5434
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: G7PK.FUN INGAME
 • Server: G7PK.FUN INGAME
 • Alpha Test: 13/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5446
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mộng Đế
 • Server: Mộng Bá Chủ
 • Alpha Test: 11/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5641
Hãy đăng nhập để có thể bình luận

Bình luận

Có vẻ như http://volamhuynhde.com/ đến hiện giờ theo ghi nhận của JxMớiRa vẫn đang trong sạch!!!

nếu bạn cảm thấy có gì không đúng hãy nhấn vào đây để báo cáo , vì một môi trường Võ Lâm trong sạch

100% tố cáo của bạn sẽ được đăng. và BQT sẽ không xóa vì bất kỳ lý do gì

http://volamhuynhde.com/ vẫn chưa được đánh giá

trong lúc chờ đợi bản đánh giá chi tiết của JXMOIRA bạn hãy vào đây để xem đánh giá của các thành viên khác hoặc bạn có thể tự đánh giá!!!