Võ Lâm I private

Loại Game: Võ Lâm I - Phiên bản: Công Thành Chiến [Auto Trong Game]

Test: 27/09/2022 (19:00) - Open 30/09/2022 (19:00)

Đánh giá: Chưa có đánh giá (Xem lịch sử vận hành )

Người chơi tố cáo: 0

MÃ BÀI ĐĂNG: 1144 - Lượt Xem: 5853
Trang chủ Fanpage Game Tố cáo Game


CHÍNH THỨC RA MẮT MÁY CHỦ MỚI [ THIÊN SƠN ]

.#Siêu_Phẩm_2022 #AutoIngame.

#Đua_Top 𝘓𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘢𝘺 , 𝘕𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘛𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘔𝘢̣̆𝘵 .

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘈𝘭𝘱𝘩𝘢 𝘛𝘦𝘴𝘵: 19𝘩00 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 27.09.2022

𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘖𝘱𝘦𝘯 Đ𝘶𝘢 𝘛𝘖𝘗: 19:00 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 30.09.2022

𝘛𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘒𝘦̂́𝘵 𝘛𝘩𝘶́𝘤 𝘛𝘖𝘗 : 19:00 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 02.10.2022

𝘊𝘩𝘶́ 𝘺́ : 𝘗𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 Đ𝘶𝘢 𝘛𝘖𝘗 𝘚𝘦̃ 𝘕𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘛𝘢̣𝘪 𝘕𝘗𝘊 𝘓𝘦̂̃ 𝘘𝘶𝘢𝘯 𝘝𝘢̀𝘰 𝘓𝘶́𝘤 21𝘩00 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 02/10/2022

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

Trang Chủ : http://bit.ly/3bwjeeY

Tải Game : http://bit.ly/3DRkV2O

Fanpage : http://bit.ly/3xLt4BU

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

𝘚𝘜̛̣_𝘒𝘐𝘌̣̂𝘕 𝘛𝘏𝘈𝘔 𝘎𝘐𝘈 𝘛𝘖̂́𝘕𝘎 𝘒𝘐𝘔 𝘛𝘙𝘈̣̂𝘕 21:00 𝘝𝘈̀𝘖 2 𝘕𝘎𝘈̀𝘠 𝘈𝘓𝘗𝘏𝘈 𝘛.𝘌.𝘚.𝘛 28.9 & 29.9

𝘛𝘖𝘗 1 : 5.000 𝘟𝘜

𝘛𝘖𝘗 2 : 3.000 𝘟𝘜

𝘛𝘖𝘗 3 : 1.000 𝘟𝘜

𝘛𝘖𝘗4 -10 : 500 𝘟𝘜

𝘓𝘶̛𝘶 𝘺́ : 𝘈𝘪 𝘤𝘰́ 𝘵𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘛𝘖𝘗 𝘷𝘶𝘪 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘐𝘯𝘣𝘰𝘹 𝘍𝘢𝘯𝘱𝘢𝘨𝘦 đ𝘦̂̉ 𝘣𝘢̉𝘰 𝘭𝘶̛𝘶 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯.

𝘗𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶́𝘤 đ𝘶𝘢 𝘛𝘖𝘗

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

𝑪𝑯𝑼𝑶̂̃𝑰 𝑺𝑼̛̣ 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑪𝑯𝑨̀𝑶 𝑴𝑼̛̀𝑵𝑮 𝑴𝑨́𝒀 𝑪𝑯𝑼̉ [𝑻𝑯𝑰𝑬̂𝑵 𝑺𝑶̛𝑵 ] , 𝑽𝑶̛́𝑰 𝑮𝑰𝑨́ 𝑻𝑹𝑰̣ 𝑻𝑰𝑬̂̀𝑵 𝑴𝑨̣̆𝑻 𝑯𝑨̂́𝑷 𝑫𝑨̂̃𝑵 :

✿ 𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘟𝘶 + 𝘕𝘨𝘶̛̣𝘢 . 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘛𝘖𝘗 𝘊𝘢𝘰 𝘛𝘩𝘶̉ 1 , 2 , 3 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘛𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘔𝘢̣̆𝘵.

𝘛𝘖𝘗 1 : 1.000.000 𝘝𝘕Đ

𝘛𝘖𝘗 2 : 500.000 𝘝𝘕Đ

𝘛𝘖𝘗 3 : 300.000 𝘝𝘕Đ

Đ𝙄̣𝙉𝙃 𝙃𝙐̛𝙊̛́𝙉𝙂 𝙈𝘼́𝙔 𝘾𝙃𝙐̉ : 𝙏𝙃𝙄𝙀̂𝙉 𝙎𝙊̛𝙉

- 𝘗𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 đ𝘰̂̀ 𝘹𝘢𝘯𝘩 2005 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 100% 𝘝𝘕𝘎

- 𝘓𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘕𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘛𝘶̛̀ 𝘓𝘦𝘷𝘦𝘭 1 > 120 ( 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘶̛̀ 120 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘮 )

- 𝘈𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘨𝘢𝘮𝘦 đ𝘰̣̂𝘤 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯, 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪, 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩

- 𝘎𝘪𝘰̛́𝘪 𝘩𝘢̣𝘯 4 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵 /1𝘗𝘊 – 8 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵 /1𝘐𝘗

- 𝘎𝘪𝘰̛́𝘪 𝘏𝘢̣𝘯 𝘛𝘰̂́𝘯𝘨 𝘒𝘪𝘮 1 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵 /1𝘐𝘗

- 𝘚𝘦𝘳𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘜𝘱𝘥𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘪 đ𝘰𝘢̣𝘯

- 𝘊𝘩𝘢̣̆𝘯 𝘬𝘦́𝘰 𝘹𝘦 – 𝘓𝘰𝘨𝘪𝘯 𝘮𝘢́𝘺 𝘈̉𝘰 – 𝘈𝘶𝘵𝘰 𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪

- 𝘜̉𝘺 𝘵𝘩𝘢́𝘤 𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 (𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘣𝘢̀𝘺 𝘣𝘢́𝘯) 𝘮𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘱𝘩𝘪́

- 𝘛𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̣𝘯, 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘰́ 𝘨𝘪𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̀𝘯 𝘭𝘢𝘯

- 𝘛𝘺̉ 𝘭𝘦̣̂ 𝘌𝘟𝘗 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘱𝘩𝘢̉𝘪, 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘭𝘺́

- 𝘏𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘵𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘩𝘢̂́𝘱 𝘥𝘢̂̃𝘯, 𝘭𝘦̂𝘯 80 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘺

- 𝘊𝘢̂́𝘶 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘢́𝘺 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘮𝘢̣𝘯𝘩, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘢𝘨, 𝘳𝘰𝘭𝘭𝘣𝘢𝘤𝘬....

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

𝙃𝙊̂̃ 𝙏𝙍𝙊̛̣ 𝙏𝘼̂𝙉 𝙏𝙃𝙐̉ :

𝘏𝘈̀𝘕𝘏 𝘛𝘙𝘈𝘕𝘎 𝘎𝘜̛̃𝘐 𝘛𝘈̣̆𝘕𝘎 𝘊𝘏𝘖 𝘊𝘈́𝘊 𝘕𝘏𝘈̂𝘕 𝘚𝘠̃ 𝘉𝘖̂𝘕 𝘛𝘈̂̉𝘜 𝘎𝘐𝘈𝘕𝘎 𝘏𝘖̂̀ .

𝘊𝘢̂́𝘱 10 :

- 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘛𝘩𝘢̉𝘰 𝘓𝘰̣̂ 6𝘏 (4 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 )

- 𝘛𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘏𝘢̀𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘶̀ (30 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 )

- 𝘛𝘩𝘰̂̉ Đ𝘪̣𝘢 𝘗𝘩𝘶̀ ( 30 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 )

- 𝘛𝘶́𝘪 𝘔𝘢́𝘶 ( 6 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 ) 𝘈𝘶𝘵𝘰 𝘵𝘶̛̣ 𝘮𝘰̛̉

- 𝘕𝘨𝘶̛̣𝘢 60

𝘊𝘢̂́𝘱 30 :

- 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘒𝘪𝘮 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨

𝘊𝘢̂́𝘱 40 :

- 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘒𝘪𝘮 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨

𝘊𝘢̂́𝘱 50 :

- 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘒𝘪𝘮 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨

𝘊𝘢̂́𝘱 60 :

- 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘒𝘪𝘮 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨

𝘊𝘢̂́𝘱 80 :

- 𝘝𝘦̂̀ 𝘕𝘗𝘊 𝘮𝘰̂𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘪 𝘕𝘩𝘢̣̂𝘯 1 𝘚𝘬𝘪𝘭𝘭 9𝘹 𝘊𝘢̂́𝘱 1. ( 𝘕𝘨𝘰𝘢̣𝘪 𝘵𝘳𝘶̛̀ 𝘴𝘬𝘭𝘭 Đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘔𝘰̂𝘯 𝘉𝘰𝘰𝘮 )

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

Đ𝙄̣𝙉𝙃 𝙃𝙐̛𝙊̛́𝙉𝙂 𝙈𝘼́𝙔 𝘾𝙃𝙐̉ - 𝙏𝙃𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙄𝙉 𝙇𝙊̂́𝙄 𝘾𝙃𝙊̛𝙄 𝘾𝙊́ 1-0-2 𝘾𝙐̉𝘼 𝙑𝙊̃ 𝙇𝘼̂𝙈 𝙏𝙐𝙔𝙀̣̂𝙏 𝙏𝙃𝙀̂́

- 𝘗𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 Đ𝘰̂̀ 𝘟𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘯𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘊𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 2005 100% 𝘝𝘕𝘎

- 𝘊𝘩𝘢̣̆𝘯 𝘬𝘦́𝘰 𝘹𝘦 100%,

- 𝘏𝘢̣𝘯 𝘤𝘩𝘦̂́ 4 𝘈𝘤𝘤/𝘗𝘤 & 𝘐𝘗 , 𝘛𝘰̂́𝘯𝘨 𝘒𝘪𝘮 1 𝘈𝘤𝘤/𝘐𝘗.

- 𝘈𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘨𝘢𝘮𝘦 đ𝘰̣̂𝘤 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯, 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘭𝘰̛̣𝘪, 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩

- 𝘛𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘷𝘢̣𝘯, 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘰́ 𝘨𝘪𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̀𝘯 𝘭𝘢𝘯

- 𝘛𝘺̉ 𝘭𝘦̣̂ 𝘌𝘟𝘗 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘷𝘶̛̀𝘢 𝘱𝘩𝘢̉𝘪, 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘭𝘺́

- 𝘏𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘵𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘩𝘢̂́𝘱 𝘥𝘢̂̃𝘯, 𝘭𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘬𝘪̣𝘱 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘤𝘶̉.

- Đ𝘰̣̂𝘪 𝘯𝘨𝘶̃ 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 24/7 𝘴𝘢̆̃𝘯 𝘴𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘢́𝘱 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘩𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶

𝘔𝘖̣̂𝘛 𝘚𝘖̂́ 𝘏𝘖𝘈̣𝘛 Đ𝘖̣̂𝘕𝘎 𝘏𝘈̂́𝘗 𝘋𝘈̂̃𝘕 𝘚𝘌̃ 𝘊𝘖́ 𝘔𝘈̣̆𝘛

- 𝘝𝘶̛𝘰̛̣𝘵 𝘈̉𝘪, 𝘓𝘪𝘦̂𝘯 Đ𝘢̂́𝘶, 𝘏𝘢̣𝘵 𝘏𝘶𝘺 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨, 𝘛𝘰̂́𝘯𝘨 𝘒𝘪𝘮, 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩, 𝘉𝘢̀𝘺 𝘣𝘢́𝘯, 𝘝𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘪𝘦̂𝘶, 𝘉𝘢̂̀𝘶 𝘤𝘶𝘢, 𝘊𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘩𝘪𝘮 𝘮𝘢̀𝘯 𝘩𝘪̀𝘯𝘩....

- 𝘜̉𝘺 𝘵𝘩𝘢́𝘤 𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 (𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘣𝘢̀𝘺 𝘣𝘢́𝘯) 𝘮𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘱𝘩𝘪́

- 𝘊𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰́𝘢 𝘣𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵: 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥𝘪̣𝘤𝘩, 𝘵𝘢𝘰 𝘵𝘢́𝘤 𝘣𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘰̣̂𝘪, 𝘵𝘩𝘢́𝘰 đ𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪̣, 𝘳𝘶́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯, 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘰̛̉ 𝘛𝘩𝘶̉ 𝘒𝘩𝘰̂́, 𝘷.𝘷....

- 𝘊𝘢̂́𝘶 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘢́𝘺 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘮𝘢̣𝘯𝘩, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘢𝘨, 𝘳𝘰𝘭𝘭𝘣𝘢𝘤𝘬....

𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒍𝒆̂𝒏 𝑽𝒐̃ 𝑳𝒂̂𝒎 - 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝑻𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒉𝒆̂́

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

#volamtuyetthe #ctc #vltk #volam #volamtruyenky #shxt #volam2022 #volam1 #tuyetthe #vltuyetthe

#VõLâmTruyềnKỳ #VNG #VõLâmTruyềnKỳ1 #MáyChủMới #SắpRaMắt #15NămHộiNgộ #TìnhNghĩaGiangHồ #MáyChủMớiTháng6 #autoingame #kimsơn #VõLâmTuyệtThế #TuyệtThế #VLTuyệtThế#ThiênSơn#

Hôm Nay

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mới
 • Server: Anh Em
 • Alpha Test: 29/03/2023  (14:00)
 • Open Beta: 30/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 144
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Truyền Kỳ Hào Kiệt
 • Server: Hắc Hào Kiệt
 • Alpha Test: 25/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 26/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 519
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Nam Thành Đô
 • Alpha Test: 25/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 28/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 521
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Huynh Đệ
 • Alpha Test: 20/03/2023  (20:00)
 • Open Beta: 22/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1337
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Hỏa Liên Thành
 • Server: Phong Hỏa
 • Alpha Test: 18/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 20/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1725
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Cày cấp nhanh - Chuyển sinh - AUTOINGAME tặng 1 Món HKMP - cày XU FREE .
 • Server: VOLAMKIMPHONG.COM - Kim Phong
 • Alpha Test: 16/03/2023  (20:00)
 • Open Beta: 19/03/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1988
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: [13h Ngày 19/3/2023 CN] VoLamKimPhong.Com - Khai Mở máy chủ mới - cày cấp nhanh - Chuyển sinh - AUTOINGAME tặng 1 Món HKMP - Set An Bang v..v đông vui cày XU FREE .
 • Server: Kim Phong
 • Alpha Test: 15/03/2023  (13:00)
 • Open Beta: 19/03/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1948
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VOLAMTIEUNGAO.NET
 • Server: THIÊN SƠN
 • Alpha Test: 14/03/2023  (10:00)
 • Open Beta: 17/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1953
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Chiến Trường
 • Server: Đại Chiến Trường
 • Alpha Test: 12/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 14/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 1894
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: [Hôm nay] TuyetTinhKiem.Com - Khai Mở OpenBeta - AUTOINGAME tặng 1 Món HKMP đông vui cày XU FREE OpenBeta 13h ngày 10/3/2023 Thứ 6
 • Server: Tình Kiếm
 • Alpha Test: 08/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 10/03/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 2856
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Lục Linh Long
 • Alpha Test: 05/03/2023  (19:00)
 • Open Beta: 07/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 3520
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Sinh Tử
 • Server: Tương Dương
 • Alpha Test: 01/03/2023  (12:00)
 • Open Beta: 04/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 3826
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mộng Đế
 • Server: Mộng Phục Hưng
 • Alpha Test: 27/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 01/03/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4161
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Thập Bát Chưởng
 • Alpha Test: 25/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 26/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4110
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Long Hổ Trảo
 • Server: Long Hổ Trảo
 • Alpha Test: 21/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 22/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4691
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX Tranh Ba
 • Server: Phật Sơn
 • Alpha Test: 21/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 25/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5026
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX HOA QUẢ SƠN
 • Server: Mỹ Hầu Vương
 • Alpha Test: 18/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 24/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5091
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tuyệt Thế
 • Server: HUYNH ĐỆ
 • Alpha Test: 21/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 24/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5040
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Nội Bộ
 • Server: Võ Lâm Nội Bộ
 • Alpha Test: 17/02/2023  (4:05)
 • Open Beta: 19/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5124
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Chiến Trường
 • Server: Nhạn Môn Quan
 • Alpha Test: 12/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 15/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6077
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Lâm An
 • Alpha Test: 11/02/2023  (18:00)
 • Open Beta: 13/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6021
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VOLAMTIEUNGAO.NET
 • Server: TUYẾT SƠN
 • Alpha Test: 12/02/2023  (17:00)
 • Open Beta: 15/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6410
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Jx Huynh Đệ
 • Server: Jx HuynhĐệ
 • Alpha Test: 05/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 11/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6685
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Linh Điểu
 • Alpha Test: 05/02/2023  (19:00)
 • Open Beta: 07/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7114
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tàng Kiếm
 • Server: Thiên Sơn
 • Alpha Test: 02/02/2023  (10:00)
 • Open Beta: 05/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6985
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Hoa Quả Sơn
 • Server: Thạch Hầu
 • Alpha Test: 27/01/2023  (1:00)
 • Open Beta: 03/02/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7260
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Cuồng Thiên
 • Alpha Test: 28/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 30/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7968
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Đại Hoàng Môn
 • Alpha Test: 23/01/2023  (13:00)
 • Open Beta: 25/01/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8382
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VÕ LÂM TƯƠNG PHÙNG
 • Server: TRƯỜNG GIANG
 • Alpha Test: 18/01/2023  (12:00)
 • Open Beta: 22/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8665
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Bích Long
 • Server: Ngọc Thiên Long
 • Alpha Test: 18/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 21/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7801
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hùng Bá
 • Server: Hỏa Diệm Sơn
 • Alpha Test: 10/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 13/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8793
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Linh Sơn
 • Alpha Test: 08/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 10/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8852
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm JX Hỏa Liên Thành
 • Server: Hỏa Liên Thành
 • Alpha Test: 02/01/2023  (19:00)
 • Open Beta: 04/01/2023  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8811
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: [VoLam2023.NET]
 • Server: Võ lâm 2023
 • Alpha Test: 01/01/2023  (20:00)
 • Open Beta: 03/01/2023  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8007
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Phiên Vũ
 • Server: Võ Lâm Phiên Vũ
 • Alpha Test: 01/01/2023  (1:00)
 • Open Beta: 02/01/2023  (18:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8132
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: võ Lâm Hồi Ức
 • Server: Hồi Ức
 • Alpha Test: 28/12/2022  (18:00)
 • Open Beta: 31/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8226
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: ᴠõ ʟâᴍ ᴛụ ɴɢʜĩᴀ
 • Server: ᴠõ ʟâᴍ ᴛụ ɴɢʜĩᴀ
 • Alpha Test: 26/12/2022  (10:00)
 • Open Beta: 31/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7636
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Hoàng Thiên Long
 • Alpha Test: 27/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 28/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7442
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Hoàng Thiên Long
 • Alpha Test: 24/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 27/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7930
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Sinh Tử
 • Server: Biện Kinh
 • Alpha Test: 22/12/2022  (6:00)
 • Open Beta: 24/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 8290
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Tranh Bá
 • Server: Tranh Bá
 • Alpha Test: 27/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7265
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Tình Huynh Đệ
 • Server: 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐱𝐮̛𝐚
 • Alpha Test: 19/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 24/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7578
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Hỏa Cuồng Long
 • Alpha Test: 18/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 20/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7229
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Huynh Đệ
 • Alpha Test: 14/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 15/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7261
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Bích Long
 • Server: Đại Bích Long
 • Alpha Test: 12/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 13/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7036
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: KIM LONG
 • Server: KIM LONG
 • Alpha Test: 20/12/2022  (1:00)
 • Open Beta: 23/12/2022  (17:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7241
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Bích Long
 • Server: Đại Bích Long
 • Alpha Test: 12/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7231
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Truyền Kỳ - Đại Hội
 • Server: Đại Hội Châu GIang
 • Alpha Test: 12/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7467
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Chiến Hồn
 • Server: Chiến Hồn
 • Alpha Test: 06/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 10/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7575
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hoàng Long
 • Server: Đại Hoàng Long
 • Alpha Test: 05/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 06/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6223
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mãnh Long
 • Server: Đại Hùng Thiên
 • Alpha Test: 04/12/2022  (19:00)
 • Open Beta: 06/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6509
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Jx Huynh Đệ
 • Server: Thái Sơn
 • Alpha Test: 29/11/2022  (20:00)
 • Open Beta: 01/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 7076
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Cuồng Phong
 • Alpha Test: 28/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6749
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VÕ LÂM SINH TỬ
 • Server: BIỆN KINH
 • Alpha Test: 27/11/2022  (8:00)
 • Open Beta: 03/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6162
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Phá Thiên
 • Server: Võ Lâm Phá Thiên
 • Alpha Test: 21/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 02/12/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6720
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Ngoạ Hổ
 • Server: Tàng Long(2005)
 • Alpha Test: 18/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 21/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6537
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm 1
 • Server: Ba Lăng Huyện
 • Alpha Test: 20/11/2022  (16:00)
 • Open Beta: 22/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5604
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Lệ Sơn
 • Server: Lệ Sơn
 • Alpha Test: 20/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 22/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5796
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Ngoạ Hổ
 • Server: Tàng Long(2005)
 • Alpha Test: 17/11/2022  (7:00)
 • Open Beta: 21/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5644
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Thiên Sơn
 • Server: Thiên Ưng
 • Alpha Test: 17/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 19/11/2022  (15:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5638
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tàng Kiếm
 • Server: Tàng Kiếm
 • Alpha Test: 15/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 19/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5733
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VoLamLocPhat.Com [AUTOINGAME CTC] Luyện nhanh đánh quái nhặt XU nâng cấp trang bị - chuyển sinh đông vui ổn định OpenBeta 13h 15/11/2022 Thứ 3
 • Server: Lộc Phát
 • Alpha Test: 13/11/2022  (13:00)
 • Open Beta: 15/11/2022  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5938
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Mãnh Long
 • Server: Đại Thiên Hỏa
 • Alpha Test: 12/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 16/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5676
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tuyệt Thế
 • Server: Hào Kiệt
 • Alpha Test: 15/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5468
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Relax
 • Server: Võ Lâm Relax
 • Alpha Test: 09/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 13/11/2022  (11:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5357
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VÕ LÂM CHÍ TÔN
 • Server: VÕ LÂM CHÍ TÔN
 • Alpha Test: 09/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 12/11/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5356
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Huynh Đệ
 • Server: Huynh Đệ
 • Alpha Test: 09/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 11/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5288
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Bích Long
 • Server: Hạo Thiên Sơn
 • Alpha Test: 07/11/2022  (19:00)
 • Open Beta: 09/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5583
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Hùng Bá Thiên Hạ
 • Server: Tây Sơn Thôn
 • Alpha Test: 05/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 12/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5167
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tụ Nghĩa
 • Server: Ba Lăng Huyện
 • Alpha Test: 05/11/2022  (6:20)
 • Open Beta: 12/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5031
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ lâm nội bộ không thu phí
 • Server: https://www.facebook.com/volamnoibo
 • Alpha Test: 05/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 07/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5009
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VL2006
 • Server: NỘI BỘ
 • Alpha Test: 03/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 05/11/2022  (20:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5129
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: KYNIEMVOLAM
 • Server: HỎA SƠN
 • Alpha Test: 01/11/2022  (1:00)
 • Open Beta: 04/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5151
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Lệ Huyết
 • Server: Huyết Xà
 • Alpha Test: 30/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 01/11/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5296
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Lục Mạch Thần Kiêm
 • Server: Song Long Xuất Hải
 • Alpha Test: 28/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/10/2022  (8:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5104
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Linh Giang
 • Server: Tuyết Linh
 • Alpha Test: 23/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 25/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5033
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VL Hồi Ức
 • Server: Minh Long
 • Alpha Test: 22/10/2022  (12:00)
 • Open Beta: 28/10/2022  (19:30)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5331
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Xưa
 • Server: Võ Lâm Xưa
 • Alpha Test: 25/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 28/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4471
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Jx Giang Hồ
 • Server: TÌNH TRONG THIÊN HẠ
 • Alpha Test: 19/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 23/10/2022  (8:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4594
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mộng Đế
 • Server: Mộng Thiên Hạ
 • Alpha Test: 16/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4923
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Mãnh Long
 • Server: Đại Thiên Long
 • Alpha Test: 09/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 11/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4353
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Jx Huyết Chiến
 • Server: Jx Huyết Chiến
 • Alpha Test: 07/10/2022  (12:00)
 • Open Beta: 12/10/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5079
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tình Duyên
 • Server: Võ Lâm Tình Duyên
 • Alpha Test: 13/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 15/10/2022  (17:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4912
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Một Thời Hoàng Kim
 • Server: Một Thời Hoàng Kim
 • Alpha Test: 08/10/2022  (14:00)
 • Open Beta: 09/10/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4804
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đệ Nhât
 • Server: Võ Lâm Đệ Nhât
 • Alpha Test: 11/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4618
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Kỳ Hiệp
 • Server: Lâm An
 • Alpha Test: 05/10/2022  (16:00)
 • Open Beta: 08/10/2022  (13:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4925
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Cuồng Long
 • Server: Cuồng Nộ
 • Alpha Test: 03/10/2022  (19:00)
 • Open Beta: 05/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5201
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Hồi Ức 2005
 • Server: Ba Lăng Huyện
 • Alpha Test: 02/10/2022  (10:00)
 • Open Beta: 08/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5332
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: VÕ LÂM TRUYỀN KỲ CRYPTO
 • Server: HIỆP KHÁCH
 • Alpha Test: 25/09/2022  (14:00)
 • Open Beta: 02/10/2022  (14:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5236
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: 108 anh hùng
 • Server: 108 anh hùng
 • Alpha Test: 01/10/2022  (12:00)
 • Open Beta: 02/10/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 4824
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: VLHồi Ức
 • Server: PHƯỢNG TƯỜNG
 • Alpha Test: 26/09/2022  (1:00)
 • Open Beta: 02/10/2022  (17:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5270
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX MÃNH LONG​
 • Server: JX MÃNH LONG​
 • Alpha Test: 21/09/2022  (17:00)
 • Open Beta: 27/09/2022  (18:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5835
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tuyệt Thế
 • Server: Thiên Sơn
 • Alpha Test: 27/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 30/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5854
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Lệ Huyết
 • Server: Huyết Điểu
 • Alpha Test: 25/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 27/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5935
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Thiên Hạ
 • Server: TRƯỜNG GIANG
 • Alpha Test: 22/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 26/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5942
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Đại Mãnh Long
 • Server: Thiên Long
 • Alpha Test: 19/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 21/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5665
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm Phá Thiên
 • Server: NGẠO THIÊN
 • Alpha Test: 20/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 23/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6140
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: JX CTC 2005
 • Server: JX CTC 2005
 • Alpha Test: 01/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 17/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5879
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Võ Lâm 102
 • Server: Máy chủ mới : 102
 • Alpha Test: 15/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5434
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: G7PK.FUN INGAME
 • Server: G7PK.FUN INGAME
 • Alpha Test: 13/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 18/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5446
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Ngoài
 • Máy Chủ: Võ Lâm Mộng Đế
 • Server: Mộng Bá Chủ
 • Alpha Test: 11/09/2022  (19:00)
 • Open Beta: 14/09/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5641
Hãy đăng nhập để có thể bình luận

Bình luận

Có vẻ như https://volamtuyetthe.com/ đến hiện giờ theo ghi nhận của JxMớiRa vẫn đang trong sạch!!!

nếu bạn cảm thấy có gì không đúng hãy nhấn vào đây để báo cáo , vì một môi trường Võ Lâm trong sạch

100% tố cáo của bạn sẽ được đăng. và BQT sẽ không xóa vì bất kỳ lý do gì

https://volamtuyetthe.com/ vẫn chưa được đánh giá

trong lúc chờ đợi bản đánh giá chi tiết của JXMOIRA bạn hãy vào đây để xem đánh giá của các thành viên khác hoặc bạn có thể tự đánh giá!!!